ЗНО 2022 Англійська мова

Зно 2022 англійська мова

ЗНО 2022 Англійська мова. Комплексне видання. Авт: Валігура О. Вид-во: Підручники і посібники. купити

ЗНО 2022 Англійська мова. Комплексне видання. Авт: Валігура О. Вид-во: Підручники і посібники. купити

Пропонований посібник призначено для самостійної підготовки до ЗНО і ДПА 2022 з англійської мови, а також для поурочної роботи. Він укладений відповідно до чинної програми з англійської мови для середньої загальноосвітньої школи та чинної програми ЗНО 2022. Посібник містить теоретичний матеріал, тренувальні вправи й тестові завдання. Для учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, абітурієнтів, студентів, учителів і широкого кола людей, які вивчають англійську мову та прагнуть ефективними методами перевірити рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції.

Відомо, що іноземна мова є важливим засобом міжкультурного спілкування. Такий підхід формує у випускників загальноосвітніх навчальних закладів здатність до соціального контакту з представниками іншої лінгвокультури в
найтиповіших ситуаціях мовленнєвої взаємодії. Досягнення належного рівня сформованості навичок та вмінь забезпечується взаємопов’язаним комунікативним, когнітивним і соціокультурним розвитком учня. В Україні створено національний екзамен з іноземної мови, метою якого є введення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання та з урахування світового досвіду в галузі незалежного тестування. Тому використання тестових завдань як ефективного засобу фронтальної перевірки знань є сьогодні особливо актуальним.
Структура посібника грунтується на методичних засадах сучасного навчання іноземних мов , яке передбачає оволодіння учнями іншомовним спілкуванням шляхом формування та розвитку міжкультурної комунікативної компетенції та її складових: мовленнєвої, мовної, соціокультурної та стратегічної ланок .
Посібник складається з п’яти частин: Test Your Language Competeпce (перевірка мовної компетенцїї) , Test Your Reading Comprehension (перевірка розуміння прочитаного) , Test Your Writing Competence (перевірка писемної компетенціі), Test Your Sociocultural Competence (перевірка соціокультурної компетенціі) та 20 варіантів тестів у форматі ЗНО, згідно Програми зовнішнього незалежного оцінювання.
Перша частина посібника містить теоретично-довідковий матеріал та комплекс вправ і тестів , необхідних для вивчення та всебічного повторення англійської мови . До неї входять чотири розділи (Phonetics, Spelling, Vocabulary, Grammar), які містять вправи та тестові завдання, що перевіряють мовну компетенцію учнів , а саме рівень сформованості лексичних, граматичних, фонетико-орфографічних навичок та перекладацьких умінь.
Особливу увагу звернено на типові помилки, яких припускаються учні, та шляхи їх усунення. У цій частині в доступній формі пояснено фонетичні , лексичні , граматичні та орфографічні особливості англійської мови, які зазвичай
спричиняють труднощі у практичному використанні.
Пропонований навчальний посібник містить різноманітні завдання, які дають можливість всебічно перевірити знання; з англійської мови відповідно до вимог чинної програми для закладів загальної середньої освіти, Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов та технічних характеристик тестів з англійської мови.
Тести у цьому посібнику містять завдання п’яти форм: 1) завдання на встановлення відповідності; 2) завдання з вибором однієї правильної відповіді ; З) завдання на заповнення пропусків; 4) завдання з розгорнутою відповіддю; 5)завдання на визначення правильності/неправильності твердження.

CONTENTS
Передмова З
Р ART 1. TEST YOUR LANGUAGE СОМРЕТЕNСЕ : . 7
І. Phonctics (Фонет11ка) . 7
1. Letters and Sounds (Букви і звуки) . . . . 7
2. Accent (І-Іаголос) . . . 7
3. Reading Ru!es (Правила читання) . .. . . 8
4. Pronunciation Tests . . .. 23
ІІ. Spelling (Орфографія) . ······ ·· ··························· 29
5. Тhе Rules ofUsage of а Capital Letter (Правила вживання великої літери) 29
6. Some Rules ofUsage ofEnglish Spelling (Деякі правила англійської орфографії) 31
7. Main Rules ofUsage ofEnglish Punctuation (Основні правила англійської пунктуаці1> 33
8. Spelling Tests . . ,:· ·· ··· ······· ···· . . . . . 35
ІІІ. Vocabulary (Лексика)45
9. Confusing Words (Проблемні слова) .. . . . . 45
10. Parenthetic Words and Expressions (Вставні слова та вислови) . . .59
11. Stock Phrases (Стереотипні вислови) . . . .. . 60
12. Test Your Vocabulary . . 69
13. Vocabulary Tests . . . . . . . . 76
IV. Grammar (Граматика) 99
Morphology (Морфологія). . . . . 99
14. The Verb (Дієслово) . .. . .. .. . 99
15. Grammar tests (Tag-Questions) . . .. . . 102
16. GRAММAR CATEGORIES OF ТНЕ VERВ (Граматичні категоріїї Дієслова) . . . 105
16.1 . The Activ Voice Tense Forms (Часові форми активного стану) . . . . . 105
16.2. Grammar tests (The Active Voice Tense Forms) . . . :·········· . 120
16.3. The Sequence of Tenses (Узгодження часів) . . . . 130
16.4. Graшmar tests (Sequence ofTenses). . : . 133
16.5. Direct and Indirect Speech (Пряма та непряма мова) . . .. 135
16.6. Grammar tests (Reported Speech) . . . . .. . . 138
16.7. 1he Passive Voice Tense Forms (Часові форми пасивного стану) . .: .. , 140
16.8. Grammar Tests (The Passive Voice Tense Forms). .: . . : . . . : 143
16.9. Moda! Verbs and their Equivalents (Модальні дієслова та ··хні еквіваленти) : 146
16.10. Grammar Tests (Modal Verbs) . . . . . 151
16. 11 . Mood: Indicative, Imperative, Subjunctive (Способи дієслова: дій0ний, наказовий, умовний) .. . .. ;········ ··· . . . . 155
16.12. Grammar Tests (Unreal Past. Wishes). . _. . . . 159
16.13. Non-fmite Forms of the Verb (Неособові форми дієслова)········ , . 164
16.14. Grammar Tests (Non-Finite Forrns OfThe Verb) . . . .. . . 175
17. The Noнn (Іменник) . . . . . . . 182
18. Tl1e ArticJe (Артикль). . ,. :·· ···· · ···· · · ;-····· :, ·:· : ·.. . _, 186
19. Grammar Tests (The Noun. The Article) . . . .: .: . 192
20. The Adjective (Прикметник) .. .: . .’ .’200
21. Gramrnar Tests (The Adjective. Тhе Adverb) . . . 204
22. The Adverb (Прислівник). :. . .; : . -. . . : :· . 211
23. The Numeral (Числівник) . . . 215
24. The Pronoun (Займенник) . : .. 218
25. Gramrnar Tests (The Pronoun) _. .’ .: . : : . . . . 227
4
26. Тhе Preposition (Прийменник) . : : . 239
27. Grammar Tests (The Preposition) . 244
28. Th.e Conjunction (Сполучник). . 252
29. Grammar Tests (Епоr Coпection) . · . . ; . · . . . -254
30. Grammar Tests (Translation Skills) . . . . 263
Syntax (Синтаксис)····················· ··· ···· ·· · · 289
31. Кinds and Types ofSentences (Види і типи речень) . .. ..289
32. Inversion (Інверсія) . . . . 293
33. Grammar Tests f:word Order) . 294
34. Тhе Simple Sentence (Просте речення) . . . 296
35. The Principal Parts ofthe Sentence (Головні члени речення) . 297
36. The Secondary Parts ofthe Sentence (Другорядні члени речення). : . . 302
37. The Compound and the Complex Sentences (Складносурядне та складнопідрядне реченНя) .309
Appendices (Додатки) . . . . . ; . . .. .. 316
38. А List ofWords Used With Different Prepositions (Список слів, уживаних із різними
прийменниками) .. .. . . . 316
39. Iпegular Verbs (Таблиця неправильних дієслів).. .321
Р ART 2. TEST YOUR READING COМPREHENSION . ; . 323
TEXTS FOR READING 323
Text 1. Migration .. .. . . .. . 323
Text 2. Gold Rush . . . .. . . 325
Text 3. Last of the Airships? .. . . . . . .. 326
Text 4. On Paпots . .. . . . . 329
Text 5. А Good Morning. . . .. 330
Text 6. Who is Stronger? . . . . .. 332
Text 7. Monday Mrning . : . . .. . 334
Text 8. А Strange Life of Animals . . : . . . 336
Text 9. Juan in Britain . . .. . . . 339
Text 10. Wiilie the Actor . . . . . . . . . .. . . 341
Text 11 . The Sun’s Daughters and the Frost’s Daughter . .. . . . 343
Text 12. erican Railways . . . . 345
Text 13. The Roe ofTelevision, Computers, and Books in Our Life . . .. . . 347
Tcxt 14. Maestro Myroslav Skoryk: ‘At Timcs.it Seemed to Ме that Moses Would Ве Му Swan Song.’. 349
Text 15. Popular Music . . . . . ; .. 351
Text 16. Command ofLanguage , . : . 352
Text 17. Sport in America . . . . . . .•. 353
Text 18. The Intemet and Information Revolution. . . . . 355
Text 19. Askania-Nova Nature Reserve : . .. .. 357
Text 20. Vegetarians . . . .. 360
PART 3. TEST YOUR WRITING COMPETENCE 363
TYPES OF WRIТTEN СОМРОSІТІОN. ТИПИ ПИСЬМОВИХ РОБІТ 363
І. Essays (твори). ·Articles (статті) . 363
Оп Friendship . . . . . : . 365
Samples of Essays and Articles. Приклади творів та статей··························· 365
1. East or West — home is .Ьest .. . 3 65
2. All that glitters is not gold . 365
3. Advantages and disadvantages ofnew computer age . . . 366

 1. The problem of existence of zoos in today’s society : . : : . 366
  5. The role ofbooks, TV and computers in our society . ,. 366
  6. The charm of folk music . . 367
  7. Му favourite style ofpopular music . :367
  8. Some general guides how to learn foreign language . . : 368
  9. Тhе role of the interactive multimedia in our life. : : . 368
  1 О. How to keep а healthy diet? 368
  ІІ. Letters (листи) . .. . 370
  ПІ. Autobiography І Curriculum vitae. Автобіографія . . . ., . .•.. . 375
  IV. Postcard (листівка) . .•.376
  PART 4. TEST YOUR SOCIOCULTURAL COMPETENCE ..378
  І. Test Your Кnowledge of Great Britain . . ..; . 378
  ІІ. Test Your Кnowledge of the USA.._ ,_.. . . . . . .• 384
  ІІІ. Test Your Кnowledge of Canada . . . : ••.. •. 388
  IV. TEST YOUR КNOWLEDGE OF PROVERВS AND ШІОМS . . .• . 390
  INTERМEDIATE LEVEL . ; . 390
  English — Ukrainian Proverbs .. 390
  Ukrainian — English Proverbs . . . 408
  English — Ukrainian Comparisons . . . 420
  UPPER-INTERМEDIATE LEVEL . : .. 425
  Synonymic V ariations of Proverbs . . 425
  English — Ukrainian Idioms : . . 437
  Р ART 5. SAМPLE TESTS FOR ENGLISH FINAL ЕХАМ.•..• 447
  TEST 1 (тест у форматі ЗНО) ·.: . : : 447
  TEST 2 (тест у форматі ЗНО) . . ._. .. . 453
  TEST 3 (тест у форматі ЗНО) . . . . . . 459
  TEST 4 (тест у форматі ЗНО) . . .’ . : . .’. . . 466
  TEST 5 (тест у фqрматі ЗНО). ;···:··· ······ ··· ··· 473
  TEST 6 (тест у · форматі ЗНО) . • ,: 479
  TEST 7 (тест у форматі ЗНО) 484
  TEST 8 ‘(тест у форматі ЗНО) . : .•.. . . . . 490
  TEST 9 (тест у форматі ЗНО) : · . : :· 1 . •••.••.•••• 495
  TEST 10 (тест у форматі ЗНО) :.; . . ;’. : .. : t. 501
  TEST 11 (тест у форматі ЗНО) ! : . . . . . . . :: ! . 507
  TEST 12 (тест у форматі ЗНО) . . .• : . : . . : : : . . 512
  TEST 13 (тест у форматі ЗНО) .’ . : .’ : . .’ :: : : . : 517
  TEST 14 (тест у форматі ЗНО) :522
  TEST 15 (тест у форматі ЗНО) . : . : . : . 527
  TEST 16 (тест у форматі ЗНО) . :. 532 . ‘
  TEST 17 (тест у форматі ЗНО) : : . : . . : . ; ‘ .’ . : . 537
  TEST 18 (тест у форматі ЗНО) . : — .’ . : . · ‘ . : . .’ : . : 541
  TEST 19 (тест у форматі ЗНО) . :: . : : .’ .; : . : . 546
  TEST 20 (тест у форматі ЗНО) . . : : .’ ; . ; ! : · : . 551
  TAPESCRIPT SECTION . : . : . 556
  The Кеу . . ; 578

Англійська мова

Підготовка до ЗНО-2022 з англійської мови в Одесі та Кропивницькому

Інша мова — це інше бачення життя.

Федеріко Фелліні, італійський режисер і сценарист, 5-разовий лауреат премії «Оскар»

Do you speak English ? Are you sure?

Чи впевнені Ви, що Ваша англійська мова після навчання в школі дійсно є настільки якісною, що дозволить Вам спокійно навчатися ВНЗ? Якщо ні, то перед Вами може постати питання якісно підготуватися до ЗНО з англійської мови, оскільки цей предмет є одним з наймасовіших та найпопулярніших. В Україні він є необхідним для вступу на такі популярні та важливі сьогодні спеціальності, як комп’ютерні технології, менеджмент, міжнародні відносини, туризм та багато-багато інших.

Крім того, звісно, англійська є мовою міжнародного спілкування і найпопулярнішою мовою в нашому глобалізованому світі. Із впевненістю можна сказати, що сучасна людина повинна на досить високому рівні володіти не тільки державною, але ще й як мінімум однією іноземною, зокрема, англійською мовою.

Тож якщо ви хочете опанувати весь курс англійської мови середньої школи і успішно скласти ЗНО з цього предмета, запрошуємо вас на курси з підготовки до ЗНО з англійської мови в Одесі та Кропивницькому. Поспішайте, реєстрація на курс вже розпочалася! We wish you all the best!

Наш курс підготовки допоможе Вам:

покращити рівень свого володіння англійською мовою;

дізнатися про особливості тестування з англійської мови;

пройти тренінги, які повністю відтворюють процедуру ЗНО, в тому числі, й аудіювання;

Англійська мова ЗНО 2022

Готуємося до ЗНО 2022 з англійської мови

Після отримання безвізового режиму велика частина населення України почала мріяти про мандрівки. І чим далі сягають їхні уявні погляди, тим гостріше стає питання. І про кошти – також, звичайно. Але більш серйозною й навіть непоправною може стати проблема спілкування. Це ж як мінімум потрібні гарні знання англійської мови, загальновизнаної іноземної мови!

Дана мова також є дуже поширеною і в писемному вигляді. Наприклад, в Інтернеті нею написані всі вказівки й повідомлення. І на клавіатурі верхні літери й написи – англійські.

Цей навчальний предмет ледве не став (а може й стати згодом) третім обов’язковим іспитом у зовнішньому незалежному оцінюванні. А поки що багато випускників добровільно обирає ЗНО з англійської мови для тестування, оскільки вважає необхідним у майбутній професії. Та чи мають вони для цього достатній обсяг знань, адже слід набрати необхідний мінімум балів?

Посібники (книги) для вивчення англійської в загальноосвітній школі

Звичайно, навчання у спеціалізованій школі, за відповідними підручниками стало б зараз у великій нагоді. Та навіть і в загальноосвітніх навчальних закладах англійська мова вже давно викладається з 1 класу. Але чи скрізь і чи на пристойному рівні?

Ще не все так добре влаштовано. Наприклад, не вистачає підручників, а ще більше – справжніх фахівців. У багатьох школах іноземну викладають учителі з недостатнім навантаженням. І не секрет, що школярі в них знатимуть і вмітимуть менше норми.

Та не все так уже й погано. Деякі школи обирають саме цей предмет третім іспитом на ДПА після 9 класу, бо впевнені в його гарному засвоєнні (а ще сподіваються, що учні його самотужки підтягнуть напередодні складання).

Саме так і слід чинити кожному випускникові: заздалегідь усе вирішити й самостійно готуватися. Головне, що зараз книжковий ринок добре забезпечується необхідною літературою для різних видів повторення (а то й вивчення, коли час уже втрачений марно).

Комплексне видання та довідники (тести) до ЗНО 2022 з англійської мови

Нині можна замовити й отримати потрібні книги для підготовки до ЗНО 2022 з англійської мови не виходячи з дому. Навіть місце проживання не має значення. А часу в будь-якого старшокласника – завжди обмаль.

На нашому сайті BOOKS4ZNO для вас зібрано багато необхідних навчальних посібників. Ми можемо навіть виписати інші за вашим запитом зі всіх видавництв і міст України.

А поки що ознайомтеся, будь ласка, з тим, що вам у нас цілком доступне в необмеженій кількості.

 • «Англійська мова. Довідник + тести» (широкий теоретичний матеріал, мовленнєві вправи, тестування з відповідями для самоперевірки, бланки для записування відповідей), видавництво «Абетка» міста Кам’янця-Подільського;
 • «Збірник тестових завдань» (із аналогічними до зошитів ЗНО, з ключами), те ж саме видавництво;
 • «Довідник. Граматика. Лексика. Орфографія», видавництво «Підручники і посібники» міста Тернополя;
 • «Зразки завдань з розгорнутою відповіддю» – «Абетка»;
 • «Тренажер» (скорочене тестування) – «П і П».
 • «Комплексне видання» (уся необхідна теорія, вправи з мовлення, тести та відповіді до них, бланки відповідей);
 • «Довідник школяра» (весь теоретичний матеріал, аудіювання тощо);
 • «Міні-довідник» (швидке закріплення основних тем).
 • «Комплексне видання» + «Безкоштовний електронний додаток» до розділу «Аудіювання»;
 • «Типові тестові завдання» – з відповідями і бланками заповнення.
 • підручник «Get 200!» ( у 2 частинах) BOOK 1 та BOOK 2 для старшокласників видавництва «Макміллан» із тестами й аудіофайлами;
 • посібник «100 тем. Експрес-допомога» з англійської мови Насонової Г. К., видавництва «АССА» міста Харкова;
 • «Англійська мова в таблицях і схемах. Рятівник» В. Бондаренко, видавництва «Ранок» того самого міста.

Заявки на літературу, передані онлайн чи за телефоном, розглядаються вже наступного дня, і в разі наявності товари одразу надсилаються до адресатів. Знижки вчителям, нашим постійним клієнтам і оптовим замовникам – забезпечені. Безоплатна доставка – при сумі замовлення 700 грн.

Наші посилки й бандеролі розсилаються до всіх населених пунктів країни зручними для замовників видами доставки. Якість навчальних посібників, обслуговування й доставки гарантуємо!

Зно 2022 англійська мова

Підготовка до ЗНО 2022 з англійської мови, тести, відповіді, збірники, матеріали для підготовки до ЗНО з англійської мови

ЗНО 2018. Таблиця переведення тестових балів з англійської мови.

На даній сторінці ми зібрали таблиці переведення тестових балів ЗНО з англійської мови за усі.

ЗНО 2018. Відповіді ЗНО з англійської мови

У п’ятницю, 1 червня 2018р. відбулось зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови. Офіційні відповіді будуть опубліковані.

ЗНО 2018. Завдання ЗНО з англійської мови

1 червня 2018р. випускники склали тест ЗНО з англійської мови. Тестування є одним із найчисельніших.

ЗНО 2018. Завдання та відповіді з пробного ЗНО англійська мова

New! Опубліковано відповіді ЗНО 2018 з англійської мови 31 березня 2018р. відбувся ІІ етап пробного.

ЗНО 2017. Відповіді ЗНО 2017 англійська мова

Тестування ЗНО 2017 з англійської мови 2017 відбулось у понеділок, 29 травня. На даній сторінці ви.

ЗНО 2017. Завдання ЗНО з англійської мови (PDF, Online)

У понеділок, 29 травня 2017р. відбулось зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови. Опубліковано завдання (копія.

ЗНО 2017. Завдання, відповіді пробне ЗНО 2017 англійська мова

Пробне тестування зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови відбулось 8 квітня 2017 року. Нагадаємо, що.

Відповіді ЗНО 2016 англійська мова (офіційні)

Відповіді ЗНО 2016 англійська мова доступні на даній сторінці (офіційні). Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови.

Завдання ЗНО 2016 англійська мова (PDF, Online)

7 червня 2016 року відбулось зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови. На даній сторінці опубліковано.

Найголовніше про тест ЗНО 2016 з англійської мови

Тест ЗНО 2016 з англійської мови цього року мав бути одним із обов’язкових, проте міністерство.

Програми ЗНО на 2022 рік (оновлені)

Згідно вимог статті 45 Закону України «Про вищу освіту», оприлюднено нові програми ЗНО-2022. Перелік оновлених програм зовнішнього незалежного тестування 2022 року, що додаються: українська мова та література, математика, хімія, історія України, географія, біологія, фізика, англійська мова, німецька, французька та іспанська мови (російську — видалено).

Вищевказані програми ЗНО на 2022 рік затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України № 77 «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти». Розширено й перелік обов’язкових предметів.

Відмінною рисою змін у тестових завданнях ЗНО 2022 року є доповнення програми з іноземних мов (зокрема, англійської) новою вимогою щодо «аудіювання», тобто розуміння мови на слух. Згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти, завдання складаються з рівня В1 та В2.

Програми зовнішнього незалежного оцінювання

  Список програм ЗНО
  (оновлено 21.07.2018 р.)
  обговорення — в коментарях

Заплановані МОН нововведення у ЗНО в 2022 році

Тестові завдання зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року МОН планує зробити диференціальними. Для учня це означає підвищений рівень складності тестів ЗНО з профільних напрямків. Наприклад, якщо абітурієнт вступає на філологічний факультет, тестове завдання з української мови і літератури буде складнішим. Таким чином, тренд ЗНО-2022 — диференціація!

Англійська мова ЗНО 2022 Комплексне видання (Константинова О.). Освіта купити

Англійська мова : Комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА. О. М. Константинова. «Освіта», 2022. — 224 с .

Мета даного посібника — ефективно підготувати учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання . Структура посібника і обсяг завдань відповідають структурі екзаменаційного матеріалу державного іспиту з англійської мови. Посібник лексично , граматично і тематично відповідає вимогам чинної програми ЗНО .
Посібник містить стратегії виконання типових завдань у форматі ЗНО , тренувальні матеріали для підготовки до ДПА та ЗНО відповідно до рівнів В1 та В2 , приклади виконання завдань з коментарями і відповідями, автентичні аудіозаписи носіїв мови, а також 5 зразків варіантів тестів , що перевіряють вміння та навички учнів з усіх розділів іспиту : « Аудіювання », « Читання », « Використання мови », «письмо».
Тренувальні завдання і типові варіанти тестів можуть бути використані для розвитку навичок аудіювання , читання і письма у всіх , хто вивчає англійську мову , для проведення репетиційних іспитів , а також для самостійної підготовки до ДПА і ЗНО з англійської мови .
До довідкового розділу посібника включені тексти для аудіювання, теоретичний матеріал з граматики , лексики і письма, а також відповіді до всіх тренувальних завдань і зразків варіантів тестів .

Inrroduction . .. . . .. . . . .. .. . .. .. . . . .. . .. .. . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . 3
ТНЕ UKRAINIAN INDEPENDENT EXTERNAL EVALUATION OFFICIAL DOCUMENTS . 4
ЕХАМ PREPARATIONTIPS . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 7
UNIT 1. LISTENING SKILLS FOCUS . .. . . . . . . . . . . . .. . . . 8
Sample Task with Commentaries and Keys . 8
Do It Yourself 1 . 9
Sample Task with Commentaries and Keys (Multiple Choice) . 13
Do It Yourself2 . 15
Do It Yourself3 . . . 17
Sample Task with Commentaries and Keys (True/False) . 20
Do It Yourself 4 . 22
UNIT 2. READING SКILLS FOCUS . .. . . . . . . .. . . . . . . . . 24
Sample Task with Commentaries and Keys . 24
Do It Yourself 5 . 26
Level Bl . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . . . . . 26
Level В 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . 31
Sample Task with Commentaries and Keys .. . .. . . 35
Do It Yourself 6 . 38
Level Bl . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 38
Level В2 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 47
Sample Task with Commentaries and Keys . 52
Do It Yourself 7 . . . » . . . 54
Level Bl .. .. . . . . .. . . .. . . .. . . . . .. . .. . . .. .. . .. . . .. . . . . . .. .. . .. . . . .. . 54
Level В 2 . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . . . . . .. .. 63
Sample Task with Commentaries and Keys . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Do It Yourself8 . . . . 69
Level Bl . . .. . . . . .. . 69
Level В 2 . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . . .. 75
UNIT 3. USE OF ENGLISH SKILLS FOCUS . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 80
Sample Task with Commentaries and Keys (Vocabulary) . . . 80
Sample Task with Commentaries and Keys ( Grammar) . 81
Do lt Yourself9 . 83
Level Bl . . . . . . . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . 83
Level В2 . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . . 95
UNIT 4. Writing SKILLS FOCUS . 102
Informal Letter Sample Task with Commentaries and Evaluation . 106
Formal Letter Sample Task . : . 108
Do lt Yourself 10 . 108
UNIT 5. TRAINING TESTS . 112
Testl . : . 112
Test 2 . 121
Test 3 . 129
Test 4 . 137
Test 5 . 146
REFERENCE SECTION . .. . . . .. . ·—· . . . . .. . . . 155
Grammar Bank . 155
Vocabulary Bank . ; . 166
Writing Bank . 187
APPENDIX . . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . 200
Audioscripts . 200
Listening Skills Focus . . .. . . . .. . . : . . . 200
Training Tests . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Answer Sheet Samples . 217
Keys . 219

ЗНО 2022 Англійська мова Збірник тестових завдань Валігура, Давиденко вид: Підручники і посібники

Містить:

Тестовий матеріал за предметом – 240 сторінок;

Тематичні тестові завдання (400 варіантів тестів);

Відповіді до всіх завдань;

Вказівки, пояснення, рішення.

Якісна та швидка підготовка до ЗНО з англійської мови в 2022 році– гарантована.

При оптових замовленнях збірника тестових завдань та інших посібників Валігура О., Давиденко Л. – знижки та безкоштовна доставка.

Телефонуйте.

Доставка и возврат

Отправка Вашего товара

Отправка товара осуществляется через 2 дня после получения оплаты и отправляются через UPS с отслеживанием местоположения посылки и отгрузки без обязательной подписи. При выборе доставки через UPS Extra с обязательной подписью, с Вас будет взиматься дополнительная плата. Перед выбором способа доставки, просим связаться с нами. Вне зависимости от выбранного Вами способа оплаты, Вы сможете отслеживать состояние Вашего заказа онлайн.

Стоимость доставки включает в себя расходы на обработку, упаковку и почтовые расходы. Затраты на обработку фиксированы, в то время как расходы на транспортировку могут варьироваться в зависимости от веса посылки. Мы советуем Вам объединять заказы. Мы не сможем объединить два отдельных заказа и доставка будет расчитана для каждого из них. Отправка товара будет на Вашей ответственности, но мы позаботимся о сохранности хрупких грузов.

Коробки оптимального размера и с хорошим кровнем защиты.

Оприлюднили схему оцінювання ЗНО з англійської мови

В Українському центрі оцінювання якості освіти оприлюднили схему оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю з англійської мови, ухвалену на засіданні предметної фахової комісії з англійської мови при УЦОЯО.

«Просимо звернути увагу на те, що згідно з п. 3 зауваг до схеми оцінювання випадок написання «atractions» або «atraction» екзаменатор виносить на береги бланка Б, але не враховує в загальну кількість помилок за критерієм d. Використання граматики», — зазначили у поясненні.

Нагадаємо, що учасники тестування скаржилися на погану якість запису частини з аудіюванням та одрук. Найбільше питань надходить щодо завдання тесту №59, де в слові «Attraction» допущено одрук — перший склад написаний з однією літерою t. За висновками фахівців предметної комісії при УЦОЯО, які 1 червня розглянули та схвалили тест та правильні відповіді до нього, ця помилка не впливає на розуміння змісту завдання та його виконання. Однак справедливим залишається питання, чи буде зараховуватися помилка у разі написання учасником ЗНО відповідного слова з однією буквою t.

Сподобалося? Підпишіться на нашу сторінку в Facebook та Telegram. Також завжди будьте в курсі найважливіших новин, використовуючи чат-бота у Messenger. Ми не будемо спамити. Чесно 🙂

На Волині суд зобов’язав виплатити надбавки педпрацівникам майже за рік

Ігор Лікарчук: ЗНО – гальмо у розвитку освіти

Цькування вчителів батьками можуть визнати булінгом

У Луцьку прихильники УПЦ (МП) просять захисту (фото, оновлюється)

У Луцьку автомобіль роз’їхав на смерть чоловіка (фото)

ЗНО. Англійська мова

@_zno_english_2022

?Друзі, ось тримайте таблиці усіх неправильних дієслів англійської мови?Зберігайте собі, та вивчайте адже це дуже корисна інформація яку потрібно знати ? #зно #англійська #зноанглійська #англійськазно #навчання #освіта #вивченняанглійської #english #englishlearning #zno

1)Вивчіть теорію Як швидко вивчтити часи в англійській мові Вивчати мови варто послідовно. Почніть з Simple/Indefinite і, в першу чергу, прочитайте і спробуйте вдуматися в теорію. Таблиця часів в англійській мові демонструє систематизований матеріал. Вам потрібно вивчити кожен конкретний випадок. Складність англійських видо-часових форм у тому, що їх мало просто знати, їх треба відчувати. Нехай часи в англійській мові для початківців можуть здатися темним і заплутаним лабіринтом, все з часом стане на свої місця. А для цього необхідно вивчити все, що стосується конкретного часу і умов його вживання, дізнатися як правильно використовувати часи в мовленні. Якщо вже трохи володієте англійською, варто познайомитися з книгою The English Verb: An Exploration of Structure and Meaning. Не варто студіювати теоретичний матеріал одразу про всі часи, чергуйте теорію і практику. Запам’ятали загальні правила використання часу – переходите до практичних завдань. 2)Формуйте мовні навички на практиці Как правильно изучать английскии (теория и практика) Практика дозволить довести до автоматизму вживання англійських часів. Крім того, є цілий ряд випадків, коли та чи інша видо-часова форма використовується просто тому, що використовується. Не все можна пояснити правилами, деякі випадки потрібно просто вивчити. А для цього необхідна практика. Варіантів вправ може бути багато: перекладати тексти з російської на англійську, замислюючись над тим, чому ми використовуємо в цьому реченні саме цей час, читати тексти англійською, відзначати, який час у якому випадку використано, дивитися фільми англійською і замислюватись над тим, чому в цьому реченні використовується саме цей час тощо. Тільки практика дозволить вам відчути англійську мову, навчиться використовувати видо-часові форми дієслів автоматично, на інтуїтивному рівні

Зно з англійської мови особливості тесту 2022 року —

Тест з англійської мови складається з 43 завдань, на виконання яких учасникам буде відведено 120 хвилин.

Результат виконання завдань №1-16 частини «Читання», №33-42 частини «Використання мови» і №43 частини «Лист» за вибором випускника може бути зарахований як державна підсумкова атестація з англійської мови. Результат виконання завдань за все тесту буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів України.

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО з англійської мови, правильно виконавши всі завдання №1-16, №33-42 та №43, які будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація, дорівнює 40 тестовим балам.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту — 56 балів.

ФОРМИ тестових завдань

Тест містить 11 завдань цієї форми (№1-5, №11-16), які будуть оцінені в 0 або 1 бал: 1 бал — за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильне відповідність не встановлено, або вказано більше однієї відповіді, або відповідь на завдання не надано.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання складається з основи і чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.

Тест містить 5 завдань цієї форми (№6-10), які будуть оцінені в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповідь на завдання не надано.

Завдання на заповнення пропусків у тексті. У завданнях пропонується доповнити абзаци / речення в тексті реченнями / частинами речень, словосполученнями / словами із наведених варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив варіант відповіді у бланку відповідей А.

Тест містить 26 завдань цієї форми (№ 17-42), які будуть оцінені в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповідь на завдання не надано.

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№43). Завдання складається з основи і передбачає формулювання учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного висловлювання відповідно до запропонованої комунікативної ситуацією в бланку відповідей Б.

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 14 балів за критеріями змісту та мовленнєвого оформлення:

1. Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за критерій «а. Змістовне наповнення », то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 балів.

2. Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за критерій «с. Використання лексики »або критерій« d. Використання граматики », то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 балів.

3. Якщо учасник зовнішнього оцінювання не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаною і вся робота оцінюється в 0 балів.

4. Відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов обсяг письмового висловлювання має бути не менше 100 слів.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Adblock detector